Svenska Kennelklubben

Svenska Kennelklubben (SSK) är en riksorganisation för hundägare som grundades redan 1889. Klubben företräder alla hundägare och hundar i Sverige. De är ett av landets största intresseföreningar och har drygt 300 000 medlemmar. Svenska Kennelklubben utbildar, väcker debatt och sprider information om och kring hundar och hundägande. Organisationen förvaltar också en del fonder i huvudsak med inriktning på att främja vetenskaplig forskning samt utbildning inom området hundar. Vem som helst kan lämna ett bidrag till valfri fond och på så vis stötta dess arbete. Klubbens kansli ligger i Stockholm och består av 70 anställda som ger råd och stöd till medlemmar samt sköter det administrativa arbetet.

Svenska Kennelklubben ställer krav på sina medlemmar

Som medlem av Svenska Kennelklubben finns det en rad regler och riktlinjer att efterfölja. Organisationen kräver att du, som medlem, känner till och följer SSK’s grundregler. Bland dessa regler hittar du paragrafer som berör försäljning, uppfödningsetik, avelsetik, leverans samt överlåtelse av hundar. Reglerna finns till för att skydda hundarna bland annat mot att utnyttjas för ekonomisk vinning. SSK’s Centralstyrelse har även beslutat kring en rad etiska riktlinjer för att säkerställa att Sveriges hundar har goda levnadsvillkor. Självklart innebär detta att hundägare ska följa gällande djurlagstiftning. Organisationen verkar även för att avelsverksamhet ska inrikta sig på att prioritera mental hälsa och fysisk hälsa hos de raser som avlas.

Inom Svenska Kennelklubben arbetas det även för att utveckla och främja goda former av hundsport och kynologisk provverksamhet. Riktlinjerna säger därför att exempelvis hunddressyr ska bedrivas med positiva träningsmetoder. Det innebär att hunden ska behandlas väl och att dess individuella förutsättningar ska styra träning och tävling. Då forskning och utbildning genererar kunskap lägger SSK ett ansvar på sig själva att sprida denna kunskap och att informera om sådant som praktisk avel, hundars beteenden, avelsmetoder och hundars fostran. Målet är att Sveriges hundar ska få god skötsel och omsorg och att kommande generationers hundar ska få födas med de allra bästa förutsättningarna för ett gott liv.

Anordnar tävlingar och prov

Under ett år arrangerar Svenska Kennelklubben, i samarbete med rasklubbar och specialklubbar, ett antal utmanande och roliga prov samt tävlingar för din hund och dig. Bland annat arrangeras tävlingar i den mycket populära hundsporten agility. I agility ska föraren och hunden tillsammans avklara en hinderbana på kortast tid för att vinna. Exempel på hinder längs banan är tunnlar, gungbrädor, balansbommar och däck. Hunden ska ta sig igenom varje hinder utan vägran eller tvekan. Som en av de mest populära hundsporterna har agility dryga 100 000 starter årligen. Tävlingen får arrangeras av såväl lokala kennelklubbar och lokala brukshundsklubbar som av hundungdomsklubbar.

Svenska Kennelklubben deltar i arrangemang för prov så som bruksprov, jaktprov, lydnadsprov och viltspårprov. Vid ett bruksprov testas hundens färdigheter inom spår, sök, rapport, skydd eller patrull. Provet förekommer i olika varianter men ett fältprov och ett lydnadsprov ingår i samtliga. Vid lydnadsprovet ska din hund utföra en rad moment samt svara på förarens kommando. Detta prov visar både hur gott samarbetet mellan hund och förare är samt hur väldresserad hunden är. Det finns fyra olika lydnadsklasser att tävla i; startklassen, klass 1, klass 2 samt klass 3. När du uppnått tillräckligt höga poäng så flyttas du upp till nästa klass. Alla hundar som är registrerade hos Svenska Kennelklubben får delta i lydnadsprovet. Oregistrerade hundar får delta i tävlan genom en speciell tävlingslicens som du kan ansöka om hos SSK.

Arbetar för hundens och hundägarens bästa

Svenska Kennelklubben verkar för hundens trygghet

Svenska Kennelklubben har gjort mycket gott för hundar och hundägare landet över. Genom sitt outtröttliga arbete för att förbättra villkoren för hundar vid såväl avel som ägande har de förbättrat djurens levnadsvillkor. Som medlem i Svenska Kennelklubben blir du en del av den demokratiska organisationen och kan välja att vara aktiv inom något av klubbens alla intresseområden. SSK har också satt upp en rad regler och riktlinjer som medlemmar bör såväl känna till som efterfölja. Reglerna ställer krav på dig som uppfödare eller hundägare och säkerställer alla rasers levnadsvillkor och möjlighet till en ljus framtid. Klubben arrangerar även tävlingar, utbildningar och ett flertal prov för hundägare och deras fyrbenta, välvilliga familjemedlemmar.